เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “โอฆะบุรีเกมส์” และ “บึงสีไฟเกมส์” ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและการแสดง