นางสาวกัลยา ดิษฐ์ศรี
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกัญญา ภูทวี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภาภรณ์ กล่ำเชาว์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายวรัชพงศ์ ทองแจ่มธัญโรจน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวนริศรา บุญปู่
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุปราณี แสงลภ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกาญจนา บุญนำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายคุณากร จันทรพิมพ์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

นางสาววริศรา ทองรอด
นักจิตวิทยาโรงเรียน