นางจันจิรา แพทองคำ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววัชรี บุญโสภา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรวิสรา เจือจาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางพจนา  สินไพศาลสกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวประภัสรา ธาราศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายดำรงค์ นาบำรุง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางยุวะดี นาคไพจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน