นางสมถวิล อ่ำดอนกลอย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเจริญา สินมณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางณัชชา คานิยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุจิตตรา แต้มพวก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพรชนิตว์ วุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกาญจนา คัชมาตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอุทุมพร กรีสุริยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา บ่อเกิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายภูมิจิต เทศแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคล