banner

 
เพลง สพป.พิจิตร เขต 1 สุจริต โปร่งใส

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.พิจิตร เขต 1

O1  โครงสร้าง สพป.พิจิตร เขต 1
          โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.พิจิตร เขต 1
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
         รายนามของผู้บริหารของ สพป.พิจิตร เขต 1
O3  อำนาจหน้าที่
          อำนาจหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามที่กฎหมายกำหนด
O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา สพป.พิจิตร เขต 1
          แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
O5  ข้อมูลการติดต่อ
          ข้อมูลการติดต่อ สพป.พิจิตร เขต 1
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ สพป.พิจิตร เขต 1
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
         ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ สพป.พิจิตร เขต 1
O8  Q&A
         ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 1
O9  Social Network
         Facebook และกลุ่ม Line ต่างๆ ของ สพป.พิจิตร เขต 1

การบริหารงาน

O10  แผนดำเนินงานประจำปี
          
แผนดำเนินงานประจำปี
O11  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
            รายงานผลการดำเนินงานตามประจำปี
O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
            คู่มือปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
            คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สพป.พิจิตร เขต 1
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
            ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
O17  E–Service
            E-Service
           

 

การบริหารเงินงบประมาณ

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
            รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
            แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
            รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
            รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
            รายงานผลการบริหารงานบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            คู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            ช่องทางร้องเรียน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            รับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)
            ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
            การดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
            รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
            รายงานผลการจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            การดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศีกษา
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
            รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
            รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สพป.พิจิตร เขต 1

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คลิก

PLC คลิก
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ คลิก
เงินเพิ่มพิเศษ คลิก
เงินทุนหมุนเวียน คลิก
ขอทบทวนมติ ก.ก.ศ. ว 13/2556 คลิก

 

แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มภารกิจ

ข่าว สพป.พิจิตร เขต 1

ข่าว สถานศึกษา

จดหมายข่าว

ประกาศรับสมัคร สอบ ย้าย โอน

ประกาศ

ประกาศสอบราคา