banner

เพลง สพป.พิจิตร เขต 1 สุจริต โปร่งใส

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.พิจิตร เขต 1
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O39  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย คลิก
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คลิก

PLC คลิก
การปรับปรุงแนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ คลิก
เงินเพิ่มพิเศษ คลิก
เงินทุนหมุนเวียน คลิก
ขอทบทวนมติ ก.ก.ศ. ว 13/2556 คลิก

 

แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มภารกิจ

ข่าว สพป.พิจิตร เขต 1

ข่าว สถานศึกษา

จดหมายข่าว

ประกาศรับสมัคร สอบ ย้าย โอน

ประกาศ

ประกาศสอบราคา