นางธาริณี  ปัญญาวราภรณ์
ผอ. กลุ่มอำนวยการ

นางชีวารัตน์ ถัดทะพงษ์พรนิธิ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางจินตนา ผาสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาววรัชนก พรมจิ๋ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์ อ่อนสำอางค์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิรประภา สนธิ
พนักงานราชการ

นายธรรมรัตน์ สิงห์คาร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นายสนาม สุขเกษม
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายอัษฏาวุธ ศรีสำราญ
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายนพดล เรืองเดช
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายวิษณุ ศรีเมืองช้าง
ช่างไฟฟ้า ช.4

นายวีระ อินทะกูล
ช่างไฟฟ้า ช.4

นาวสาวสุวนัท จิตตะระ
พนักงานพิมพ์ดีด

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานขับรถ

นายชาตรี จิตตะระ
ยาม

นายไพรัตน์ ยิวคิม
ยาม

นางสุพิชญา ยิ่งสูง
พนักงานทำความสะอาด