คู่มือการใช้งานระบบ DMC

ย้ายเข้า/เพิ่มนักเรียน/เพิ่มนักเรียนติดG (ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน)

ย้ายออก/ออกกลางคัน/จำหน่าย

การแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน

การแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้

นักเรียนที่ทำรอดำเนินการ/แขวนลอยไว้ในรอบสิ้นปี 2562 (2563)

การบันทึกข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง