Loading

กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่54) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 โดยประธานในพิธี คือ ผอ.อารีย์ ทะจะกัน ทำพิธีถวายข้าวสารอาหารแห้ง คณะครูและนักเรียนใส่บาตรร่วมกัน และรับพร หลังจากนั้นทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวประกาศถวายคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายความเคารพและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมในครั้งนี้จัดเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์