เกี่ยวกับเรา

Loading

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เป็นผลเนื่องมาจากการปฏิรูประบบบริหาร และจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยยุบรวมหน่วยงานทางการศึกษาที่มีอยู่เดิมเข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด / อำเภอ / กิ่งอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด /อำเภอ/กิ่งอำเภอ และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด จัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 แห่ง ทั่วประเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546

          และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยให้เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เปลี่ยนเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประกอบด้วยท้องที่ อำเภอเมืองพิจิตร อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอวชิรบารมี อำเภอวังทรายพูน และอำเภอสากเหล็ก

          ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000