สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

17 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด โดย ดร.มานิตย์  นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ดำเนินการประเมินเด็กหญิงณัฐธินี หลวงปราบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา อ.สามง่าม จ.พิจิตร  สังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 เพื่อคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน