กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวมาลี กรงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร 0898586067
Email : krongtong2512@gmail.com

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายอลงกรณ์ ปัตทะมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร 094-9238118
Email : nextstep2499@gmail.com

นายชานนท์ คงคาลึก
พนักงานบริการ
เบอร์โทร 0805108997
Email : chanonkhongkhaluek@gmail.com