กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายณฐนนท์ เวชพร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
เบอร์โทร 0939082080
Email : outlookme2016@gmail.com

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

นายอลงกรณ์ ปัตทะมะ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เบอร์โทร 094-9238118
Email : nextstep2499@gmail.com