นายมนูญ กาหา
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสมคิด ไตรยุทธรงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางลักษณาพร ติณะคัด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอนุสรา นวลแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางนงค์นุช ตุลาพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวกอบแก้ว กัญกิราฎ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางวิลัยวรรณ ผลประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวพิมพ์ธิดา บุญเถา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวมาลี กรงทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววิริยา มีไชโย
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา อุกอาจ
พนักงานบริการ