นายรภัทร อินทรีย์
นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาววันนิภา พรมทอง
นิติกรชำนาญการ