ทีมพัฒนา

Loading

ทีมพัฒนา

นางสาวมาลี กรงทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นางนารินทร์พร บุญลาภ  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายอัษฏาวุธ ศรีสำราญ ช่างไฟฟ้า ช.4

นายอลงกรณ์  ปัตทะมะ  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  นายชานนท์   คงคาลึก  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ