สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์