ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 10 ก.ค. 2567