ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข”