ประชุมสรุปผลการคัดเลือก โครงการสุขาดี มีความสุข ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา