อบรมปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา