อบรมกรพัฒนางานแนะแนวด้านอาชีพสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1 อบรมกรพัฒนางานแนะแนวด้านอาชีพสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ รุ่นที่ 2