อบรมกรพัฒนางานแนะแนวด้านอาชีพสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ รุ่นที่ 1