ติดตามการส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดหนองปล้อง