ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ตามโครงการสร้างเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลุ่มนโยบายและแผน