ประชุมซักซ้อมรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา