คลังสื่อ/ความรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดพิจิตร


คลังสื่อ/ความรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม จังหวัดพิจิตร
1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
2. วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
3. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
4. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
7. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร
9. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร
10. โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
11. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1