ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อเพื่อพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ผ่านห้องสมุดมีชีวิต