ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (ม.3 และ ม.6)