ต้อนรับ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการกรรมการ สกสค.