ให้กำลังใจตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE