เข้าร่วมอบรมทบทวนแผนพัฒนา จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2560-2570 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567)