เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ