อบรมโครงการขับเคลื่อนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่องค์กรคุณภาพ รุ่นที่ 2