ประชุมชี้แจงแนวการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา