ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์พิจารณาข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA Online