ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 24 มิ.ย. 2567