ประชุมร่างรายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารศึกษา (1 อำเภอ 1 โรงเรียน)