ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการนำผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน