เปิดการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู้”