ได้นิเทศติดตามการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย SPDCA

Loading

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมคณะ ได้นิเทศติดตามการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย SPDCA เพื่อนิเทศ ติดตาม การพัฒนางาน เรื่องการบริหารองค์กรด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) ตามนโยบายของ ผอ.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ของโรงเรียนวัดคลองโนน และโรงเรียนบ้านวังทับยา พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป