โรงเรียนวัดยางคอยเกลือได้รับการนิเทศติดตามการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย SPDCA

Loading

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือได้รับการนิเทศติดตามการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย SPDCA
ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายวิเชียร ศิริจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบัวพิทยาคม และนางสาววรรณพร จันทร์ไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 1 ได้มาปฏิบัติราชการ เพื่อนิเทศ ติดตาม การพัฒนางาน เรื่องการบริหารองค์กรด้วยวงจรคุณภาพมาตรฐานเป็นฐาน (SPDCA) ของโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ และคณะกรรมการนิเทศฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรต่อไป

ในนามผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้