โรงเรียนบ้านปลวกสูงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid- 19

Loading

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid- 19)เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบและถือปฏิบัตินั้นคณะครูโรงเรียนบ้านปลวกสูง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน จิตอาสา และ อสม. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid- 19 และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารในบริเวณสถานศึกษา