โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ

Loading

วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะทางวิชาการตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ