แบบสำรวจ

Loading

แบบสำรวจผู้เข้าร่วม PLC เรื่อง สารสนเทศเพื่อการบริหาร EMIS และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS

โดย สพป.จะดำเนินการจัด PLC จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่       มีนาคม 2563  เวลา 09.30 – 11.30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่       มีนาคม 2563  เวลา 13.00 – 15.00 น.
รุ่นที่ 3 วันที่       มีนาคม 2563  เวลา 09.30 – 11.30 น.

แบบสอบถามตัวอย่าง