แนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สพป.พจ.1-1237