เปิดอบรมและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

Loading

เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนกลุ่มวังปลาไหล จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดูการอ่านออกเขียนได้ โรงอาหาร อาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)