เปิดค่าย…วิชาการพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหา

Loading

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหา บูรณาการสะเต็มศึกษาและโคดดิ้ง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และสามารถแก้ปัญหา สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ โดยใช้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ