ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Loading

เมื่อ 30 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสามง่าม ดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ครู โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนกำแพงสาม โดยเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณคล่อง ต้องรู้จักตัวตนของนักเรียนเป็นรายบุคคล สร้างนักเรียนให้เป็นคนดีพื้นฐาน 5 ประการ คือ 1.ความมีระเบียบวินัย  2.ความรับผิดชอบ 3.ความซื่อสัตย์สุจริต 4.ความพอเพียง 5.ความมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19