หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Loading

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ