สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ประกวดคลิปวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภามาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Loading