สพป.พิจิตร เขต 1 สร้างคนดีสู่สังคม

Loading

เมื่อ 22 ตุลาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” เพื่อให้ทุกคนนำหลักธรรมะเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดงรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 30 คน และนักเรียนชั้น ป.4-6 กว่า 180 คน ของกลุ่มโรงเรียนหัวดงฆะมัง ทั้ง 6 โรงเรียน เข้ารับการอบรมที่ศาลาการเปรียญวัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ อำเภอเมืองพิจิตร